HOME OVER MIJ PROJECTEN CONTACT
Zorg kan beter, boeiender & efficiënter!

CarpeNexus is opgericht

om middels verbinding partijen dichter bij elkaar te brengen, zodat daadwerkelijk zaken gedaan kunnen

worden en doelstellingen behaald worden.

Kernwoord is hierbij verbinding, in het Latijn

Nexus geheten.

Resultaten komen alleen

 tot stand als de verbinding  ook daadwerkelijk benut wordt, vandaar het

Latijnse woord Carpe (pluk). Letterlijk dus:

"pluk de verbinding",

meer vrij vertaald:

"geniet van de verbinding"

of "meerwaarde van verbinding".

Ruim 25 jaar ervaring als adviseur, manager, bestuurder en toezichthouder in de gezondheidszorg en zakelijke dienstverlening.

CarpeNexus maakt gebruik van het ruime netwerk, dat opgebouwd is binnen de zorg, maar ook tussen zorg, overheid en bedrijfsleven. Met deze ervaring en dit netwerk wil CarpeNexus een verbindende schakel zijn tussen diverse organisaties en mensen om verbeteringen effectiever en sneller tot stand te laten komen. Hiermee is de zorg voor de patiënt/cliënt gebaat, is het werken voor professionals in de zorg interessanter en leidt dit tot een hoger resultaat per bestede euro. Dit komt vaak niet of onvoldoende snel tot stand, omdat  de verschillende branches en disciplines elkaar niet verstaan, belangen soms tegengesteld zijn of men elkaar gewoonweg niet begrijpt bij gebrek aan inzicht en overzicht. Het is niet zozeer een technisch of rationeel knelpunt, maar gebrek aan verbinding tussen mensen.

 

CarpeNexus werkt vanuit meerdere gezichtspunten. Binnen de zorg kan CarpeNexus inzicht geven in het perspectief van de patiënt, de zorgverzekeraar, de financier, de overheid en/of andere stakeholders zodat daarmee de zorg in een bepaalde regio beter geborgd wordt; los van de individuele persoon komt dit ook het woon- en werkklimaat van de regio ten goede. Daarnaast kan CarpeNexus belanghebbenden bij het werkveld van gezondheidszorg (openbaar bestuur, bedrijfsleven, financiers, toezichthouders) inzicht geven daar waar de gezondheidszorg mee worstelt. Er vormt zich een verbindende schakel zodat partijen elkaar makkelijker weten te vinden voor een toekomstbestendig resultaat.

De rollen die CarpeNexus kan vervullen:

de verbinder: bij een vraagstuk vormt CarpeNexus een coalitie van partijen, die dit vraagstuk integraal benadert en zorg draagt voor een adequaat voorstel en uitvoering van de oplossing;

 

de begeleider: bij een vraagstuk of gewenste verandering fungeert CarpeNexus als klankbord, als adviseur, coach of bemiddelaar,
waarbij de verantwoordelijke professional, manager of bestuurder  in positie blijft en zo versterkt wordt;

 

de participant: bij een vraagstuk handelt CarpeNexus risicodragend om het beoogde resultaat te behalen.

 

de leider: bij een vraagstuk fungeert CarpeNexus voor kortere of langere tijd als voorzitter, aanvoerder of regisseur om een gewenste verandering  tot een goed einde te brengen;

 

de toezichthouder: in de rol van werkgever, adviseur, vast-steller en verbinder met de externe wereld ziet CarpeNexus toe op besturing van
(de meerwaarde van) organisaties, tussen het publieke en private domein.

Wie is Huybert van Eck als oprichter van CarpeNexus:

Huybert van Eck

Mijn keuze voor het Latijn CarpeNexus zal ongetwijfeld te maken hebben met mijn periode in de jaren '70 op het Praedinius Gymnasium in Groningen.

Hierna ben ik direct geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen gaan studeren. Van jongs af aan was ik al geïnteresseerd om puzzels op te lossen; waar zit het vraagstuk of het losse eindje en wat kun je er aan doen om het op te lossen? In mijn logo komen de twee passende puzzelstukjes dan ook terug.

 

Achtergrondkennis, diagnose en therapie kwamen in de jaren '80 binnen de medicijnenstudie ruimschoots aan bod, maar dan vooral toegespitst op het menselijk lichaam. Overigens kent de geneeskunde ook het nodige (potjes)latijn. In Enschede in het toenmalige Ziekenzorg had ik aan het eind van mijn artsenstudie nog steeds een voorliefde voor puzzelen, maar dan meer toegespitst richting organisatiekunde en –dynamiek. Ook daar zijn parallellen te trekken met het proces van diagnose en therapie; misschien ligt het medische en organisatorische handelen wel dichter bij elkaar dan men soms denkt of suggereert.

 

Om naast de medische inhoud ook meer organisatiekundige kennis en ervaring op te doen heb ik in de jaren '90 een aantal meer bedrijfsmatige opleidingen gevolgd. Dit naast het fungeren in diverse coördinerende- en managementfuncties binnen diverse grote en middelgrote ziekenhuizen. Bovendien heb ik sinds mijn studietijd al een voorliefde opgevat voor het coachen van teams; hier is een degelijke basis gelegd voor begrippen als groepsdynamiek en coachend leiderschap. In deze periode heb ik geleerd dat zaken alleen maar goed en grondig geregeld kunnen worden als er goed samengewerkt wordt en ook echt verbinding plaatsvindt. De handen in mijn logo staan hier symbool voor.

Na diverse managementfuncties in de zorg heb ik in het begin van deze eeuw bij Berenschot de overeenkomst van professionals in verschillende branches mogen ervaren, maar ook de verschillen tussen markt- en extern denken aan de ene kant en het budget- en intern denken aan de andere kant. Kennis en ervaring van beide werelden komen nog steeds geweldig van pas.

Vooral in de laatste ruim 10 jaren als bestuurder en toezichthouder is het mij duidelijk geworden dat bij een snel veranderende maatschappij netwerken, samenwerken en verbinden van levensbelang zijn om de zorg toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar te houden. Die zelfde goede zorg is ook van belang voor de aantrekkelijkheid van de regio waarin men leeft, woont en werkt. Dit komt terug in de kleuren van mijn logo (terra voor de aarde en het blauwe voor de lucht).

 

Ik hoop met CarpeNexus mijn ervaring van de afgelopen decennia in te kunnen zetten om juist vanuit de verbinding het goede te laten plaatsvinden. Die verbinding zal gebaseerd zijn op heldere afspraken, waarbij ook de juiste mix van mannelijke en vrouwelijke eigenschappen het verschil maakt om naast ‘gelijk hebben’ ook te komen tot ‘overeenstemming’; dus naast inhoud vind ik vooral aandacht voor het proces van belang voor een hechte verbinding. Dat zal deels binnen de zorg zijn met al zijn participanten, maar juist ook over de branches heen om nadrukkelijk elkaars kennis en kunde te benutten, zodat gezondheidszorg, bedrijfsleven en openbaar bestuur beter met elkaar verbonden worden ten behoeve van die eerder genoemde goede zorg voor ons allen. Als symbool voor de totstandkoming van deze noodzakelijke, warme menselijke verbinding benut ik de stevige handdruk tussen vrouwelijke en mannelijke hand.

 • Raad van Bestuur van ziekenhuiszorg
 • Raad van Bestuur van ouderenzorg
 • Raad van Bestuur van gezondheidscentrum
 • Opzet cyclus van externe en interne stakeholders bijeenkomsten
 • Vaststellen van strategie en meerjarenbeleid voor diverse organisaties
 • Leiden van diverse stuurgroepen inzake patiëntveiligheid en kwaliteit
 • Leiden van stuurgroep inzake informatiestrategie en implementatie
 • Leiden van diverse stuurgroepen HRM
 • Opzet van greenfield organisatie en uitbesteden van bepaalde zorg-portfolio
 • Opzet van joint venture en outsourcing van facilitaire processen
 • Lijnmanagement zakelijke dienstverlening
 • Lijnmanagement diverse ziekenhuis-sectoren
 • Crisismanagement besmetting infectieziekte
 • Crisismanagement stroomuitval ziekenhuis
 • Projectmanagement digitale (order)communicatie
 • Projectmanagement uitbesteding werkprocessen
 • Projectleiding organisatiewijziging
 • Bestuur multilokaal basisonderwijs
 • Raad van Toezicht GGZ-instelling
 • Bestuur researchfonds
 • Bestuur transmurale zorgorganisatie
 • Bestuur lokale kankerbestrijding
 • Raad van Commissarissen samenwerkingsorganisatie zorgverzekeraars en -aanbieders
 • Raad van Toezicht grote stedelijke ziekenhuisapotheek
 • Raad van Toezicht huisartsenposten coöperatie
 • Bestuur acute zorgorganisatie
 • Bestuur derde geldstroom stichting
 • Gebruikers besprekingen nieuwbouw ziekenhuis
 • Fusie processen diverse kleinere en grotere ziekenhuizen
 • Bestuurssecretaris
 • Adviseur organisatieontwikkeling
 • Wijziging organisatiestructuur ziekenhuizen
 • Planning verbouw / nieuwbouw ziekenhuis
 • Honorarium verdeling medisch specialisten
 • Conflict huisartsen organisatie - thuiszorginstelling
 • Coaching en advisering persoonlijke ontwikkeling
 • Advisering directies en managementteams bedrijfsleven
  (van leverancier tot partnership)

 

 • Fusieproces openbaar en katholiek (basis)onderwijs
 • Samenwerking verslavingszorg en anesthesiologie t.b.v. detoxificatie
 • Mede-initiatief en opzet Zelfstandige Behandelcentra
 • Strategische alliantie tussen Universitair Medisch Centrum en perifeer ziekenhuis
 • Samenwerking bedrijfsleven en ziekenhuis inzake veiligheid
 • Samenwerking huisartsen en specialisten in gezondheidscentrum
 • Integratie kwaliteitsborging ziekenhuis, verpleeghuis en gezondheidscentrum
 • Verbinding accreditatie- en visitatie processen
 • Samenwerking bedrijfsleven en ziekenhuis inzake elektronisch patiënten dossier
 • Mede-initiatief en opzet van coöperatie van ziekenhuizen
 • Samenwerking zorgverzekeraars en zorgaanbieders inzake digitaal schakelpunt
 • Fusieproces GGZ klinieken
 • Opzet van oncologisch netwerk tussen verschillende ziekenhuizen
 • Samenwerking regionale ziekenhuizen
 • Opzet bovenlokale medische vakgroepen
 • Patiëntparticipatie omtrent veiligheid in ziekenhuis
 • Conflictbemiddeling medische vakgroepen
 • Initiatie Verpleegkundige Adviesraad
 • Coalitievorming t.b.v. (zorg)infrastructuur
 • Certificaathouder van management- en adviesonderneming
 • Adviseur met resultaatafhankelijke vergoeding

Ervaring/projecten:

Als verbinder:

Als leider:

Als toezichthouder:

Als begeleider:

Als participant:

CONTACT

Drs. H.A. (Huybert) van Eck, arts

 

email

hvaneck@carpenexus.nl

 

telefoon

+31 (0)6 21 51 82 76

 

CarpeNexus is geregistreerd bij de KvK onder nummer 65294939

CONTACTFORMULIER

Vereist

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist